Με στα­τι­στι­κο τρικ εμ­φα­νιζε­ται η α­νερ­για μειω­μενη | Η Εποχη

 

Με στα­τι­στι­κό τρικ εμ­φα­νί­ζε­ται η α­νερ­γία μειω­μέ­νη

 

ΜΑ­ΓΕΙ­ΡΕ­ΜΑ­ΤΑ Ε­ΝΤΥ­ΠΩ­ΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙ­ΠΛΗ ΚΑΛ­ΠΗ

Του­λά­χι­στον 50.000 α­νέρ­γους φαί­νε­ται να «κρύ­βει» η κυ­βέρ­νη­ση «κά­τω α­πό το χα­λί» τους τε­λευ­ταίους μή­νες για τις α­νά­γκες στή­ρι­ξης του ε­πι­κοι­νω­νια­κού σχε­δια­σμού της και τη δια­τή­ρη­ση του ψευ­δε­πί­γρα­φου «success story», ε­νό­ψει της δι­πλής ε­κλο­γι­κής «μά­χης» που ξε­κι­νά σή­με­ρα και ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται την ε­πό­με­νη Κυ­ρια­κή. Το «κόλ­πο γκρό­σο» ε­πι­τυγ­χά­νε­ται με τρό­πο νο­μό­τυ­πο και ο στό­χος εί­ναι έ­νας: να μπο­ρούν τα «πα­πα­γα­λά­κια» των συ­στη­μι­κών ΜΜΕ να κά­νουν λό­γο για «μείω­ση της α­νερ­γίας, για τέ­ταρ­το συ­νε­χό­με­νο μή­να», δη­μιουρ­γώ­ντας φρού­δες ελ­πί­δες σε έ­να κομ­μά­τι της κοι­νω­νίας, τη στιγ­μή που η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στη -διαρ­κώς συρ­ρι­κνω­μέ­νη- α­γο­ρά ερ­γα­σίας εί­ναι ε­ντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή και οι θέ­σεις α­πα­σχό­λη­σης διαρ­κώς μειώ­νο­νται (με τη συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ και ΠΑ­ΣΟΚ να έ­χει πε­τύ­χει αρ­νη­τι­κό ρε­κόρ τε­τρα­ε­τίας).
Τα «τρικ» για τη δια­τή­ρη­ση του πο­σο­στού α­νερ­γίας εί­ναι εμ­φα­νή «δια γυ­μνού ο­φθαλ­μού» σε ό­σους α­σχο­λού­νται με την α­ριθ­μη­τι­κή α­πο­τύ­πω­ση των δρώ­με­νων στο πε­δίο της Απα­σχό­λη­σης. Αρκεί μια α­πλή α­νά­γνω­ση των α­να­κοι­νώ­σεων της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής (ΕΛ­ΣΤΑΤ) και μια προ­σε­κτι­κή πα­ρα­τή­ρη­ση του πε­ριε­χο­μέ­νου το ο­ποίο πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στα «ψι­λά γράμ­μα­τα» για να δια­πι­στω­θεί ό­τι μια α­πό­κλι­ση των στοι­χείων εί­ναι εύ­κο­λο να ε­πι­τευ­χθεί και, μά­λι­στα, με τρό­πο νο­μό­τυ­πο, βά­σει των κα­νό­νων τους ο­ποίους α­κο­λου­θεί η στα­τι­στι­κή με­θο­δο­λο­γία.Το δειγ­μα­το­λη­πτι­κό σφάλ­μα

Το πρώ­το «τρικ» για τη πο­σο­στιαία συ­γκρά­τη­ση ή και μι­κρή, πλην ό­μως χρή­σι­μη ε­πι­κοι­νω­νια­κά, μείω­ση του πο­σο­στού α­νερ­γίας «κρύ­βε­ται» πί­σω α­πό τον ο­ρι­σμό του «δειγ­μα­το­λη­πτι­κού σφάλ­μα­τος». Όπως α­να­φέ­ρε­ται, για πα­ρά­δειγ­μα, στην τε­λευ­ταία α­να­κοί­νω­ση της ΕΛ­ΣΤΑΤ για τα στοι­χεία της α­νερ­γίας τον Φε­βρουά­ριο του 2014, «τα μη­νιαία α­πο­τε­λέ­σμα­τα της Έρευ­νας Εργα­τι­κού Δυ­να­μι­κού εί­ναι ε­κτι­μή­σεις που στη­ρί­ζο­νται σε σχε­τι­κά μι­κρό μέ­γε­θος δείγ­μα­τος και ε­πο­μέ­νως συ­νο­δεύο­νται α­πό ι­διαί­τε­ρα με­γά­λο δειγ­μα­το­λη­πτι­κό σφάλ­μα και έ­ντο­νες με­τα­βο­λές. Ανα­φέ­ρου­με εν­δει­κτι­κά ό­τι ε­κτι­μή­σεις της τά­ξης των 25.000 α­τό­μων στο σύ­νο­λο της χώ­ρας συ­νο­δεύο­νται α­πό συ­ντε­λε­στή με­τα­βλη­τό­τη­τας του­λά­χι­στον 15%»!
Επί­σης, στα «ψι­λά» γράμ­μα­τα τό­σο της ί­διας α­να­κοί­νω­σης, ό­σο και των α­μέ­σως προ­η­γού­με­νων της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής, α­να­φέ­ρε­ται ό­τι «α­κό­μα και στο ε­πί­πε­δο των Απο­κε­ντρω­μέ­νων Διοι­κή­σεων υ­πάρ­χουν πε­ρι­πτώ­σεις που λό­γω μι­κρού με­γέ­θους δείγ­μα­τος και πλη­θυ­σμού, οι ε­κτι­μή­σεις συ­νο­δεύο­νται α­πό ι­διαί­τε­ρα με­γά­λα δειγ­μα­το­λη­πτι­κά σφάλ­μα­τα».
Εύ­λο­γα, λοι­πόν, προ­κύ­πτει ό­τι η ΕΛ­ΣΤΑ­Τ, α­νά­λο­γα με τις ε­ντο­λές που δί­νο­νται α­πό τους πο­λι­τι­κούς «προϊστα­μέ­νους», μπο­ρεί νο­μό­τυ­πα να «συ­γκρα­τεί» ή και να μειώ­νει σε έ­να βαθ­μό το πο­σο­στό των α­νέρ­γων (έ­στω και κα­τά 0,1 πο­σο­στιαία μο­νά­δα, κά­θε φο­ρά) α­ξιο­ποιώ­ντας τους κα­νό­νες της στα­τι­στι­κής με­θο­δο­λο­γίας.
Με το «τρικ» αυ­τό, κα­θώς και με το κόλ­πο της α­ξιο­ποίη­σης του λε­γό­με­νου «οι­κο­νο­μι­κά μη ε­νερ­γού πλη­θυ­σμού», δι­καίως ι­σχυ­ρί­ζο­νται αρ­κε­τοί α­πό ό­σους α­σχο­λού­νται με τα δρώ­με­να στην ελ­λη­νι­κή α­γο­ρά ερ­γα­σίας, ό­τι ε­πι­τεύ­χθη­κε ο στό­χος της «μείω­σης» της α­νερ­γίας τους μή­νες που προ­η­γή­θη­καν της ση­με­ρι­νής ε­κλο­γι­κής «μά­χης» (πο­σο­στό α­νερ­γίας 27,7% τον Οκτώ­βριο του 2013, 27,6% το Νοέμ­βριο του 2013, 27,5% το Δε­κέμ­βριο, 26,6% τον Ια­νουά­ριο και 26,5% τον Φε­βρουά­ριο του 2014).

Η «χοά­νη» του μη ε­νερ­γού οι­κο­νο­μι­κά πλη­θυ­σμού

Για την ε­πί­τευ­ξη της συ­γκρά­τη­σης ή της ο­ρια­κής μείω­σης του πο­σο­στού της α­νερ­γίας για χά­ρη της ε­πι­κοι­νω­νια­κής στή­ρι­ξης του «success story», πέ­ρα α­πό το νο­μό­τυ­πο πε­ρι­θώ­ριο σφάλ­μα­τος, α­ξιο­ποιεί­ται και η «χοά­νη» του οι­κο­νο­μι­κά μη ε­νερ­γού πλη­θυ­σμού.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, στις α­να­κοι­νώ­σεις της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής, πέ­ραν των κα­τη­γο­ριών «α­πα­σχο­λού­με­νοι» και «ά­νερ­γοι», υ­πάρ­χει και αυ­τή των «οι­κο­νο­μι­κά μη ε­νερ­γών». Σε μια πρώ­τη α­νά­γνω­ση, ο κά­θε κα­λο­προ­αί­ρε­τος πο­λί­της θα θεω­ρή­σει ό­τι σε αυ­τή την κα­τη­γο­ρία ε­ντάσ­σο­νται εί­τε πο­λί­τες με­γά­λης η­λι­κίας (συ­ντα­ξιού­χοι οι ο­ποίοι έ­χουν α­πο­συρ­θεί α­πό την ε­νερ­γό ε­παγ­γελ­μα­τι­κή δρά­ση), εί­τε ά­το­μα τα ο­ποία με­τά α­πό πο­λύ και­ρό, μη έ­χο­ντας βρει μια θέ­ση α­πα­σχό­λη­σης, περ­νά­νε στην α­δρά­νεια.
Με­τά α­πό μια δεύ­τε­ρη, ό­μως, α­νά­γνω­ση του πε­ριε­χο­μέ­νου που πε­ρι­κλείε­ται στα «ψι­λά γράμ­μα­τα» των α­να­κοι­νώ­σεων της ΕΛ­ΣΤΑ­Τ, α­πο­δει­κνύε­ται ό­τι για πε­ρά­σει έ­νας πο­λί­της α­πό την κα­τη­γο­ρία των «α­νέρ­γων» στους «οι­κο­νο­μι­κά μη ε­νερ­γούς» δεν α­παι­τεί­ται χρό­νος, πα­ρά μό­νο έως και 4 ε­βδο­μά­δες ε­κτός α­γο­ράς, α­νά­λο­γα την πε­ρί­πτω­ση! Αυ­τό το ο­ποίο συμ­βαί­νει με τους «οι­κο­νο­μι­κά μη ε­νερ­γούς» γί­νε­ται εύ­κο­λα κα­τα­νο­η­τό με­τά την α­νά­γνω­ση των ο­ρι­σμών της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής:
1) Ως «α­πα­σχο­λού­με­νοι» νοού­νται α­πό την ΕΛ­ΣΤΑΤ τα ά­το­μα η­λι­κίας 15 ε­τών και ά­νω, τα ο­ποία την ε­βδο­μά­δα α­να­φο­ράς εί­τε ερ­γά­στη­καν έ­στω και μία ώ­ρα με σκο­πό την α­μοι­βή ή το κέρ­δος, εί­τε ερ­γά­στη­καν στην οι­κο­γε­νεια­κή ε­πι­χεί­ρη­ση, εί­τε δεν ερ­γά­στη­καν αλ­λά εί­χαν μια ερ­γα­σία ως μι­σθω­τοί ή ε­πι­χεί­ρη­ση α­πό την ο­ποία α­που­σία­ζαν προ­σω­ρι­νά.
2) «Άνερ­γοι» θεω­ρού­νται τα ά­το­μα η­λι­κίας 15–74 ε­τών, που δεν χα­ρα­κτη­ρί­στη­καν ως α­πα­σχο­λού­με­νοι (σύμ­φω­να με τον προ­η­γού­με­νο ο­ρι­σμό), ή­ταν ά­με­σα δια­θέ­σι­μοι για ερ­γα­σία και εί­τε α­να­ζη­τού­σαν ε­νερ­γά ερ­γα­σία τις τε­λευ­ταίες 4 ε­βδο­μά­δες, εί­τε εί­χαν βρει μια ερ­γα­σία που θα α­να­λάμ­βα­ναν μέ­σα στους ε­πό­με­νους 3 μή­νες.
Ποιοι, τε­λι­κά, θα α­να­ρω­τη­θούν εύ­λο­γα πολ­λοί, μπαί­νουν στην κα­τη­γο­ρία των «οι­κο­νο­μι­κά μη ε­νερ­γών» με βά­ση την ΕΛ­ΣΤΑ­Τ; Η α­πά­ντη­ση εί­ναι α­πλή: Όλοι οι υ­πό­λοι­ποι! Ο κά­θε ά­νερ­γος μπο­ρεί να μπει στη «χοά­νη» του μη ε­νερ­γού πλη­θυ­σμού «α­πο­φορ­τί­ζο­ντας» το πο­σο­στό α­νερ­γίας, μέ­σα σε χρο­νι­κό διά­στη­μα ε­νός έως και τριών μη­νών. Πο­λύ α­πλά, α­πό ά­νερ­γος «βα­πτί­ζε­ται» «μη ε­νερ­γός» (πο­λί­της – «ζό­μπι») και έ­τσι έρ­χο­νται οι κυ­βερ­νη­τι­κές… «ε­πι­τυ­χίες».
Στην προ­κει­μέ­νη, στα στοι­χεία του Φε­βρουα­ρίου, σε σχέ­ση με τα α­ντί­στοι­χα του Ια­νουα­ρίου, με αυ­τό το «νο­μό­τυ­πο» και κα­θ’ ό­λα α­πο­δε­κτό βά­σει των κα­νό­νων της στα­τι­στι­κής «τρι­κ», α­πό την κα­τη­γο­ρία «ά­νερ­γοι» στους «μη ε­νερ­γά οι­κο­νο­μι­κούς» πέ­ρα­σαν έως και 12.095 ά­το­μα. Σε συν­δυα­σμό με το «τρικ» του «δειγ­μα­το­λη­πτι­κού σφάλ­μα­τος», ε­κτι­μά­ται ό­τι α­πό το φθι­νό­πω­ρο του 2013 μέ­χρι και τον Φε­βρουά­ριο του τρέ­χο­ντος έ­τους, «κά­τω α­πό το χα­λί» η κυ­βέρ­νη­ση έ­κρυ­ψε του­λά­χι­στον 50.000 α­νέρ­γους. Με βά­ση τη συ­γκε­κρι­μέ­νη ε­κτί­μη­ση, το πο­σο­στό α­νερ­γίας πα­ρου­σιά­στη­κε μειω­μέ­νο του­λά­χι­στον κα­τά μια πο­σο­στιαία μο­νά­δα, δί­νο­ντας την ε­πι­κοι­νω­νια­κή δυ­να­τό­τη­τα στην κυ­βέρ­νη­ση και στα «πα­πα­γα­λά­κια» της να «ζη­τω­κραυ­γά­ζουν».

Αρνη­τι­κό ρε­κόρ τε­τρα­ε­τίας

Φυ­σι­κά, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κή και α­πο­τυ­πώ­νε­ται πά­λι μέ­σα α­πό έ­να στοι­χείο το ο­ποίο τα συ­στη­μι­κά ΜΜΕ δεν τόλ­μη­σαν να α­να­φέ­ρου­ν: την κα­τη­γο­ρία των «α­πα­σχο­λου­μέ­νων». Στην κα­τη­γο­ρία αυ­τή α­πο­τυ­πώ­νο­νται οι υ­παρ­κτές θέ­σεις ερ­γα­σίας (ο­ποιασ­δή­πο­τε μορ­φής, α­κό­μη και της πιο «ε­λα­στι­κής», ό­πως για πα­ρά­δειγ­μα της εκ πε­ρι­τρο­πής, κα­θώς και ε­λεύ­θε­ροι ε­παγ­γελ­μα­τίες).
Η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ και ΠΑ­ΣΟΚ το Φε­βρουά­ριο του 2014 πέ­τυ­χε αρ­νη­τι­κό ρε­κόρ τε­τρα­ε­τίας α­φού ο α­ριθ­μός των θέ­σεων ερ­γα­σίας που έ­χουν α­πο­μεί­νει στο σύ­νο­λο του ι­διω­τι­κού και δη­μό­σιου το­μέα μειώ­θη­κε στις 3.609.445 (στο πιο χα­μη­λό ε­πί­πε­δο α­πό το 2010 και με­τά). Τον Ια­νουά­ριο, δη­λα­δή έ­να μή­να πριν, ή­ταν 3.613.449, το Φε­βρουά­ριο του 2013 ή­ταν 3.618.409, τον ί­διο μή­να του 2012 ή­ταν 3.822.650, του 2011 ή­ταν 4.190.310 και το Φε­βρουά­ριο του 2010 ή­ταν 4.486.782.

Μέ­σα σε μό­λις 4 χρό­νια χά­θη­καν, δη­λα­δή, συ­νο­λι­κά 877.337 θέ­σεις ερ­γα­σίας κα­τα­στρέ­φο­ντας τό­σο το πα­ρόν ό­σο και το μέλ­λον νέων και με­γα­λύ­τε­ρων η­λι­κια­κά (με τα συ­ντρι­πτι­κά κα­τάγ­μα­τα να τα έ­χουν υ­πο­στεί οι πα­ρα­γω­γι­κές η­λι­κίες των 30 έως και 55 ε­τών).

Νά­σος Χατ­ζη­τσά­κος

http://epohi.gr/portal/koinonia/16933-me-sta-ti-sti-ko-trik-em-fa-ni-ze-tai-i-a-ner-gia-meio-me-ni

One response to “Με στα­τι­στι­κο τρικ εμ­φα­νιζε­ται η α­νερ­για μειω­μενη | Η Εποχη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s