Ο,τι εγι­νε στη μπι­ρα θα γινει και στο γαλα

 

Οι βιο­μη­χα­νίες, που κα­θο­ρί­ζουν την τι­μο­λο­για­κή πο­λι­τι­κή, α­νε­βά­ζουν τις τι­μές στα ύ­ψη και το υ­περ­βάλ­λον  πο­σό μοι­ρά­ζε­ται α­να­λό­γως. Ένα μέ­ρος το καρ­πώ­νε­ται το κρά­τος μέ­σω Φ.Π.Α. ε­πί των υ­περ­τι­μο­λο­γη­μέ­νων. Ένα, με­γά­λο, μέ­ρος πε­ρί το 25% του συ­νο­λι­κού τι­μή­μα­τος, οι α­λυ­σί­δες των Σού­περ Μάρ­κετ και διά­φο­ροι χο­ντρέ­μπο­ροι, μέ­σο «προ­μη­θειών» – «εκ­πτώ­σεων» –  «προ­βο­λών» κλπ, για να προω­θούν τα προϊό­ντα των συ­γκε­κρι­μέ­νων ε­ται­ρειών και για να δια­τη­ρού­νται οι τι­μές σε υ­ψη­λά ε­πί­πε­δα.  Τα υ­πό­λοι­πα, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα, καρ­πώ­νο­νται οι ί­διες οι βιο­μη­χα­νίες…..

Οι βιο­μη­χα­νίες, που κα­θο­ρί­ζουν την τι­μο­λο­για­κή πο­λι­τι­κή, α­νε­βά­ζουν τις τι­μές στα ύ­ψη και το υ­περ­βάλ­λον πο­σό μοι­ρά­ζε­ται α­να­λό­γως. Ένα μέ­ρος το καρ­πώ­νε­ται το κρά­τος μέ­σω Φ.Π.Α. ε­πί των υ­περ­τι­μο­λο­γη­μέ­νων. Ένα, με­γά­λο, μέ­ρος πε­ρί το 25% του συ­νο­λι­κού τι­μή­μα­τος, οι α­λυ­σί­δες των Σού­περ Μάρ­κετ και διά­φο­ροι χο­ντρέ­μπο­ροι, μέ­σο «προ­μη­θειών» – «εκ­πτώ­σεων» – «προ­βο­λών» κλπ, για να προω­θούν τα προϊό­ντα των συ­γκε­κρι­μέ­νων ε­ται­ρειών και για να δια­τη­ρού­νται οι τι­μές σε υ­ψη­λά ε­πί­πε­δα. Τα υ­πό­λοι­πα, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα, καρ­πώ­νο­νται οι ί­διες οι βιο­μη­χα­νίες…..

 

Η ΚΥ­ΒΕΡ­ΝΗ­ΣΗ Ε­ΒΑ­ΛΕ ΣΤΟΝ ΣΤΟ­ΧΟ ΤΟ ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟ ΦΡΕ­ΣΚΟ ΓΑ­ΛΑ

 

Tου Κώ­στα Νι­κο­λά­ου*

Σο­βα­ρό πλήγ­μα θα φέ­ρει στην οι­κο­νο­μία η κα­τάρ­γη­ση της έν­δει­ξης «φρέ­σκο γά­λα» και η α­ντι­κα­τά­στα­σή του, με τον πα­ρα­πλα­νη­τι­κό τίτ­λο «γά­λα χα­μη­λής πα­στε­ρίω­σης». Το έρ­γο, το έ­χου­με ξα­να­δεί με τη μπί­ρα. Όταν έ­γι­νε κά­τι πα­ρό­μοιο, έ­κλει­σαν πέ­ντε ερ­γο­στά­σια. Κα­ταρ­γή­θη­κε η ντό­πια πα­ρα­γω­γή βύ­νης (κρι­θά­ρι). Σή­με­ρα, η τι­μή της μπί­ρας, εί­ναι 80% α­κρι­βό­τε­ρη, σε σχέ­ση με άλ­λες χώ­ρες.

Η μπί­ρα στην Ελλά­δα

Η μπί­ρα στην Ελλά­δα πρω­τoκυ­κλο­φό­ρη­σε, κα­τά βά­ση, ως προϊόν φρέ­σκο. Αργό­τε­ρα, και για τις α­νά­γκες της ε­πο­χής, ι­δρύε­ται το πρώ­το με­γά­λο ερ­γο­στά­σιο (ΦΙΧ) πα­ρά­γο­ντας πα­στε­ριω­μέ­νη μπί­ρα. Όμως εί­χε τό­ση διάρ­κεια ζωής, που δεν ε­πέ­τρε­πε και με­γά­λες πα­ρα­γω­γές.
Στη συ­νέ­χεια, ό­σο α­νέ­βαι­νε η ζή­τη­ση, εμ­φα­νί­ζο­νταν και­νούρ­για ερ­γο­στά­σια. Έτσι, το 1950 ι­δρύε­ται η ΑΛ­ΦΑ, το 1963 η Αθη­ναϊκή Ζυ­θο­ποιΐα και το 1968  η Xenniger Hellas S.A. και αρ­γό­τε­ρα η Carlsberg και η Lowenbrau. Έως τις αρ­χές της δε­κα­ε­τίας του 1980, πα­ρά την αυ­ξη­μέ­νη ζή­τη­ση δεν έ­γι­νε νέα πα­ρα­γω­γι­κή μο­νά­δα.

Αύ­ξη­ση πα­στε­ρίω­σης και μο­νο­πώ­λιο

Την πε­ρίο­δο αυ­τή, μία α­πό τις ε­πι­χει­ρή­σεις περ­νά ε­ξο­λο­κλή­ρου σε ξέ­νη πο­λυε­θνι­κή και μπαί­νει δυ­να­μι­κά στην α­γο­ρά. Ανα­νεώ­νει τον τε­χνο­λο­γι­κό ε­ξο­πλι­σμό, με δυ­να­τό­τη­τα πο­λύ με­γά­λης πα­ρα­γω­γής, αλ­λά και με πα­ράλ­λη­λη δυ­να­τό­τη­τα, την αλ­λα­γή πα­στε­ρίω­σης με με­γα­λύ­τε­ρη διάρ­κεια ζωής.
Προ­φα­νώς, άλ­λα­ξε και η νο­μο­θε­σία, για να ε­πι­τρα­πεί η πα­στε­ρίω­ση στους 71 βαθ­μούς και η διάρ­κεια ζωής στους 9 μή­νες, που ι­σχύει μέ­χρι σή­με­ρα. Έως τό­τε η πα­στε­ρίω­ση ή­ταν γύ­ρω στους 50 βαθ­μούς και η διάρ­κεια ζωής 5 μή­νες. Η με­γα­λύ­τε­ρη διάρ­κεια ζωής της μπί­ρας, ευ­νό­η­σε την συ­γκε­κρι­μέ­νη ε­πι­χεί­ρη­ση και δυ­σκό­λε­ψε τις υ­πό­λοι­πες ε­πι­χει­ρή­σεις, που σε σύ­ντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα, ο­δη­γη­θή­καν σε κλεί­σι­μο.

Απο­τε­λέ­σμα­τα του μο­νο­πω­λίου

Πρώ­τον, με την ε­πι­κρά­τη­ση μιας ε­πι­χεί­ρη­σης – 85% της α­γο­ράς – κα­ταρ­γή­θη­κε η ελ­λη­νι­κή βύ­νη (κρι­θά­ρι).
Δεύ­τε­ρον, υ­πήρ­ξε στα­δια­κή αύ­ξη­ση της τι­μής της μπί­ρας. Την πί­νου­με σή­με­ρα κα­τά 80% α­κρι­βό­τε­ρα, α­πό τις άλ­λες χώ­ρες.
Τρί­τον, η ε­πι­χεί­ρη­ση έ­κλει­σε το έ­να α­πό τα τρία ερ­γο­στά­σια, το με­γα­λύ­τε­ρο, αυ­τό της Αθή­νας, ε­κεί που κα­τα­να­λώ­νε­ται το 50% της μπί­ρας.
Τέ­ταρ­το­ν, έ­κλει­σε και άλ­λο έ­να α­πό τα δυο ελ­λη­νι­κά ερ­γο­στά­σια και ει­σά­γει τη μπί­ρα α­πό τη Βουλ­γα­ρία, α­πό το τέ­ταρ­το ερ­γο­στά­σιό της που έ­χει α­νοί­ξει ε­κεί, κα­θώς η διάρ­κεια ζωής του προϊό­ντος, της το ε­πι­τρέ­πει.
Πέ­μπτον, ο συ­νο­λι­κός α­ριθ­μός των ερ­γα­ζο­μέ­νων στις μπύ­ρες, μειώ­θη­κε πε­ρί το 75%.
Αυ­τά, τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα, των «μα­κράς διάρ­κειας» προϊό­ντων. Τώ­ρα, για τη δια­φο­ρά, με­τα­ξύ φρέ­σκιας μπί­ρας και χα­μη­λής και υ­ψη­λής πα­στε­ρίω­σης, έ­χουν α­πα­ντή­σει οι ει­δι­κοί. Κα­τά συ­νέ­πεια, για την α­νά­πτυ­ξη της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μίας, την ποιό­τη­τα και για την πτώ­ση των τι­μών, η ε­πι­στρο­φή στην φρέ­σκια μπί­ρα – που δει­λά α­να­πτύσ­σε­ται πλέ­ον και στην Ελλά­δα – θα πρέ­πει να θεω­ρη­θεί μο­νό­δρο­μος.

Για το Φρέ­σκο Γά­λα

Η διά­θε­ση του φρέ­σκου γά­λα­κτος ξε­κί­νη­σε με το «κα­τσα­ρό­λι» α­πό γει­το­νιά σε γει­το­νιά. Στη συ­νέ­χεια κα­θιε­ρώ­νε­ται το πα­στε­ριω­μέ­νο φρέ­σκο γά­λα με διάρ­κεια τις 3 η­μέ­ρες. Αυ­τό συ­νέ­βα­λε στη δη­μιουρ­γία πολ­λών και μι­κρών ε­πι­χει­ρή­σεων κα­θό­σον η χα­μη­λή διάρ­κεια ζωής  δεν ε­πέ­τρε­πε και με­γά­λες πα­ρα­γω­γές. Ο α­ντα­γω­νι­σμός τό­τε ή­ταν έ­ντο­νος α­φού μό­νο στην Αττι­κή υ­πήρ­χαν τό­τε πά­ρα πολ­λές ε­πι­χει­ρή­σεις και φυ­σι­κά οι τι­μές ή­ταν πο­λύ χα­μη­λές, σε σχέ­ση με σή­με­ρα.
Αυ­τό, ό­μως, δεν κρά­τη­σε. Ορι­σμέ­νες ε­πι­χει­ρή­σεις, κα­τά βά­ση α­πό την Αθή­να, πα­ρα­βιά­ζο­ντας συ­στη­μα­τι­κά τη διάρ­κεια των τριών η­με­ρώ­ν (εκ­με­ταλ­λεύο­νταν τα κε­νά της νο­μο­θε­σίας) α­πέ­κτη­σαν το προ­βά­δι­σμα έ­να­ντι των άλ­λων. Και α­ντί η κυ­βέρ­νη­ση να αυ­στη­ρο­ποιή­σει και να τη­ρή­σει τη νο­μο­θε­σία, υ­πέ­κυ­ψε στις α­παι­τή­σεις των συ­γκε­κρι­μέ­νων ε­πι­χει­ρή­σεων, και αύ­ξη­σε τη διάρ­κεια ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος στις 5 η­μέ­ρες.  Αυ­τό ή­ταν και η χα­ρι­στι­κή βο­λή στις ε­να­πο­μεί­να­ντες μι­κρές ε­πι­χει­ρή­σεις, αλ­λά, και στη μι­κρή  κτη­νο­τρο­φία. Αφού κα­θά­ρι­σε το το­πίο, σή­με­ρα πί­νου­με το γά­λα κα­τά 300% α­κρι­βό­τε­ρο α­πό την τι­μή κό­στους.
Εί­ναι προ­φα­νές, ό­τι τώ­ρα η πε­ραι­τέ­ρω αύ­ξη­ση της διάρ­κειας ζωής, που ψή­φι­σε η  κυ­βέρ­νη­ση (Ν.Δ.-ΠΑ­ΣΟΚ), θα συμ­βά­λει στον α­φα­νι­σμό της κτη­νο­τρο­φίας αλ­λά και γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νιών, α­φού θα  ει­σβά­λουν τα  ξέ­να προϊό­ντα, ε­νώ οι τι­μές στο γά­λα εί­ναι πο­λύ υ­ψη­λές και η κερ­δο­φο­ρία με­γά­λη. Αυ­τό εί­ναι το μά­θη­μα α­πό τη μπί­ρα.

Ανο­η­σία, ό­τι έ­τσι θα πέ­σουν οι τι­μές

Ο ι­σχυ­ρι­σμός της κυ­βέρ­νη­σης «τώ­ρα θα πέ­σουν οι τι­μές» εί­ναι για τους α­φε­λείς. Στην Ελλά­δα δεν εί­ναι μό­νο το γά­λα α­κρι­βό, αλ­λά, και  τα υ­πό­λοι­πα προϊό­ντα. Υπάρ­χουν συ­γκε­κρι­μέ­νες αί­τιες για αυ­τό. Εί­ναι οι λε­γό­με­νες «προ­μή­θειες» που η κυ­βέρ­νη­ση ε­πι­τρέ­πει. Συ­γκε­κρι­μέ­να:
Στην Ελλά­δα οι 30 ι­σχυ­ρό­τε­ρες ε­πι­χει­ρή­σεις – μέ­σο υ­περ­τι­μο­λο­γή­σεων – α­πο­σπούν το 80-90% των κερ­δών του κλά­δου Τρο­φί­μων Πο­τών. Επί­σης 6-7 α­λυ­σί­δες σού­περ μάρ­κετ ε­λέγ­χουν ό­λοι τη δια­κί­νη­ση. Το κρά­τος ό­χι α­πλά συμ­με­τέ­χει, παίρ­νει και αυ­τό τη μί­ζα του. Και αυ­τό πε­τυ­χαί­νε­ται ως ε­ξής.
Οι βιο­μη­χα­νίες, που κα­θο­ρί­ζουν την τι­μο­λο­για­κή πο­λι­τι­κή, α­νε­βά­ζουν τις τι­μές στα ύ­ψη και το υ­περ­βάλ­λον  πο­σό μοι­ρά­ζε­ται α­να­λό­γως. Ένα μέ­ρος το καρ­πώ­νε­ται το κρά­τος μέ­σω Φ.Π.Α. ε­πί των υ­περ­τι­μο­λο­γη­μέ­νων. Ένα, με­γά­λο, μέ­ρος πε­ρί το 25% του συ­νο­λι­κού τι­μή­μα­τος, οι α­λυ­σί­δες των Σού­περ Μάρ­κετ και διά­φο­ροι χο­ντρέ­μπο­ροι, μέ­σο «προ­μη­θειών» – «εκ­πτώ­σεων» –  «προ­βο­λών» κλπ, για να προω­θούν τα προϊό­ντα των συ­γκε­κρι­μέ­νων ε­ται­ρειών και για να δια­τη­ρού­νται οι τι­μές σε υ­ψη­λά ε­πί­πε­δα.  Τα υ­πό­λοι­πα, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα, καρ­πώ­νο­νται οι ί­διες οι βιο­μη­χα­νίες…..
Αυ­τά, οι κυ­βερ­νώ­ντες τα γνω­ρί­ζουν, αλ­λά, δυ­στυ­χώς, με­τά μα­νίας, αυ­τά υ­πη­ρε­τούν!

Ο Κώ­στας Νι­κο­λά­ου υ­πήρ­ξε α­ντι­πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δίας Γά­λα­κτος -Τρο­φί­μων -Πο­τών.

 

http://epohi.gr/portal/koinonia/16564-o-ti-e-gi-ne-sti-bi-ra-tha-gi-nei-kai-sto-ga-la

Advertisements

One response to “Ο,τι εγι­νε στη μπι­ρα θα γινει και στο γαλα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s