Άκυρη η συζήτηση της πρότασης μομφής: Δεν υπάρχει Ολομέλεια!

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

VouliKalpiL

Θέμα ακυρότητας της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει αυτόματα βάσει των όσων αναφέρει ο Κανονισμός της Βουλής από το γεγονός ότι η κυβέρνηση απαγορεύει στους τρεις βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσμου (Ν.Μιχαλολιάκο, Χ.Παππά και Γ.Λαγό) να παραστούν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας.

Τυπικά και ουσιαστικά δεν υπάρχει Ολομέλεια!

Υπάρχουν 297 βουλευτές, αντί των 300, αφού απαγορεύεται στους τρεις βουλευτές να παραστούν στις συνεδριάσεις του Σώματος του “κολοβού” Κοινοβουλίου.

Ας δούμε τι λέει σχετικά το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής για τις προτάσεις δυσπιστίας:

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Και “ο όλος αριθμός των Βουλευτών” είναι 300 και όχι 297!

Υπάρχει περίπτωση να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας και να λάβει κάτω από 151 αρνητικές ψήφους η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ; Όχι κανονικά, γιατί ΝΔ και ΠΑΣΟΚ διαθέτουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία με πάνω από 150 βουλευτές.

Αλλά δεν κρίνεται η ψηφοφορία επί του συνόλου των βουλευτών, όπως αναφέρει ο Κανονισμός! Κρίνεται επί των 297 βουλευτών. Στους άλλλους τρεις βουλευτές απλά απαγορεύεται να παραστούν στην ψηφοφορία σε μία πρωτοφανή δημοκρατική-κοινοβουλευτική στρέβλωση (για να μην πούμε πραξικόπημα).

Από την στιγμή λοιπόν που η πρόταση δεν κρίνεται από τον “όλο αριθμό των Βουλευτών”, η πρόταση δυσπιστίας απλά είναι άκυρη η συζήτηση. Και μπορεί η κυβέρνηση για ευνόητους λόγους να θέλει να κρατά φυλακισμένους τους βουλευτές ενός κόμματος. Αλλά η αντιπολίτευση πώς το δέχεται;

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

http://www.defencenet.gr/defence/item/%CE%AC%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CF%86%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s