ΣΤΟΠ ΣΕ ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ !!!

Απαγορευτικό σε περίπτωση ρύπανσης ακόμη και σε οχήματα

D1D56BF4F5F1B9D595887A07D53BFFB8

Κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) υπέγραψε και προώθησε προς τους συναρμόδιους συναδέλφους του ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.Γιάννης Μανιάτης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια (αιθαλομίχλης).
Μέσω της απόφασης αυτής, με θέμα «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια», καθορίζονται τα επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, πάνω από τα οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ενώ θεσπίζονται και τα όρια των μέτρων που μπορεί κάθε φορά να λαμβάνονται.
Τα μέτρα αφορούν:
α. προφύλαξη της υγείας του πληθυσμού και ιδίως των ατόμων αυξημένου κινδύνου, όπως άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς, παιδιά, άτομα άνω των 65 ετών κτλ. (πάνω από 50 μg/m³),
β. περιορισμό των εκπομπών από εστίες καύσης, ιδίως με την ορθή χρήση των συστημάτων θέρμανσης και την αποφυγή των τζακιών (πάνω από 100 μg/m³),
γ. περιορισμό των βιομηχανικών εκπομπών, με μείωση της δραστηριότητας μόνο των ρυπογόνων εγκαταστάσεων (πάνω από 100 μg/m³) και
δ. περιορισμό των κυκλοφοριακών εκπομπών, μέσω συστάσεων προς τους οδηγούς, αλλά και απαγόρευση της κυκλοφορίας συγκεκριμένων τύπων οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές (πάνω από 100 μg/m³).
Τα μέτρα κηρύσσονται με ανακοίνωση του υπουργού ΠΕΚΑ για την Περιφέρειας Αττικής και από τον καθ’ ύλην αρμόδιο περιφερειάρχη για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, ενώ λαμβάνονται, κατά περίπτωση, μεμονωμένα ή σωρευτικά, ανάλογα με τη χωρική έκταση, την ένταση και το είδος του επεισοδίου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας, ενώ είναι δυνατό να λαμβάνονται και επιπρόσθετα μέτρα.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις σε ορισμένους σταθμούς της χώρας τα προηγούμενα πέντε έτη, οι υπερβάσεις των αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από 100 μg/m³ εμφανίστηκαν περίπου 10-15 μέρες τον χρόνο, ενώ πάνω από 150 μg/m³ περίπου τρεις-τέσσερις μέρες τον χρόνο.
Εκτός από τη θέσπιση της συγκεκριμένης ΚΥΑ, το ΥΠΕΚΑ προχωρά και σε στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και στην εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς σε όλα τα στάδια αποτελεί σημαντικό προληπτικό μέτρο για την αποφυγή επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

ΥΠΟΙΚ : Τι θα καίμε και τι όχι σε τζάκια και σόμπες για θέρμανση

Τις προδιαγραφές καύσης στερεής βιομάζας σε τζάκια, σόμπες και καυστήρες καθόρισε το ΥΠΟΙΟ με απόφαση την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως , η οποία στόχο έχει να ελεγχθεί η ανεξέλεγκτη καύση ακατάλληλων υλικών και να περιοριστεί η ατμοσφαιρική ρύπανσης από αιθαλομίχλη στα αστικά κέντρα και η οποία ορίζει τι μπορούμε και τι όχι να καίμε στα τζάκια, στους καυστήρες και στις σόμπες!

Καθιερώνονται προδιαγραφές για τα στερεά καύσιμα – που παράγονται από στερεή βιομάζα- και προορίζονται για μη βιομηχανική χρήση , δηλαή, για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης – κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων και υπηρεσιών εκπαίδευσης – ενώ οι προδιαγραφές αφορούν και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού χρήσης ή παραγωγής ατμού σε κτίρια νοσοκομείων, ξενοδοχείων κ.α.

Σύμφωνα με την απόφαση τα στερεά βιοκαύσιμα αποτελούνται εξ ολοκλήρου από βιομάζα και δεν περιέχουν γενικά ξένες ύλες προς τη βιομάζα, καθώς και ραδιενεργά συστατικά.

Τα καύσιμα στερεής βιομάζας είναι στερεά καύσιμα τα οποία άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από τις εξής πηγές:

–   Από προϊόντα γεωργίας και δασοκομίας .

–   Παραπροϊόντα από βιομηχανία επεξεργασίας προϊόντων γεωργίας – όπως υπολείμματα ξυλείας με εξαίρεση τα προϊόντα ξυλείας που μπορεί να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα.

–   Υπολείμματα φελλού.

Αναλυτικά ο ορισμός κάθε προϊόντος προς καύση :

− Βιομάζα (biomass): το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προ−
έλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους
συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδο−
μήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων.

− Καύσιμο στερεής βιομάζας (solid biofuel): το στερεό καύσιμο το οποίο παράγεται από τις κατηγορίες βιομά−
ζας που καλύπτονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961−1.

− Επικίνδυνη ουσία (dangerous substance): ουσία που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην αν−
θρώπινη υγεία ή/και στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1272/2008, ή εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, όπως εκάστοτε ισχύουν

− Πέλετς ξύλου (wood pellets): στερεό προϊόν συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που παράγεται
από βιομάζα κονιοποιημένου ξύλου με ή χωρίς πρόσθετα, συνήθως κυλινδρικής μορφής, τυχαίου μήκους που
γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 5 και 40 χιλιοστών και είναι τεμαχισμένο στις άκρες.

− Μπριγκέττες ξύλου (wood briquettes): στερεό προϊόν συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που παράγεται από κονιοποιημένη βιομάζα ξύλου με ή χωρίς πρόσθετα, συνήθως κυβοειδούς ή κυλινδρικής μορφής.

− Ροκανίδια ξύλου (wood chips): στερεό προϊόν καυσίμου στερεής βιομμάζας που παράγεται από βιομάζα ξύλου πελεκημένου με τη βοήθεια κοφτερού εργαλείου, υπό μορφή λεπτών τεμαχίων καθορισμένων διαστάσεων, μήκους που γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 5 και 50 χιλιοστών.

− Καυσόξυλα (firewood): στερεή βιομάζα ξύλου από υλοτομία κομμένου και χωρισμένου σε τεμάχια έτοιμα
προς χρήση σε σταθερές εστίες θέρμανσης κτιρίων, όπως σόμπες, τζάκια και συστήματα κεντρικής θέρμαν−
σης.

− Μη ξύλινα πέλετς (non−woody pellets): στερεό προϊόν συμπυκνωμένου καυσίμου στερεής βιομάζας που
παράγεται από μη ξυλώδη κονιοποιημένη βιομάζα με ή χωρίς πρόσθετα, συνήθως κυλινδρικής μορφής, διαμέ−
τρου μικρότερης των 25 χιλιοστών, τυχαίου μήκους που γενικά περιλαμβάνεται μεταξύ 3,15 και 40 χιλιοστών, που
λαμβάνεται με μηχανική.

 

http://www.politianews.gr/2013/10/16/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BA/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s