Φράγμα Ασωπού Κορινθίας: Πάλι σε ρυθμούς κατασκευής

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης επισκέφθηκε μαζί με κλιμάκιο συνεργατών, στις 13/06/2013, το εκτελούμενο έργο του φράγματος του Ασωπού.

Το φράγμα κατασκευάζεται σε στένωση, του ποταμού Ασωπού της Νεμέας, η οποία ορίζεται από την ευθεία που συνδέει τις κοινότητες Στιμάγκα και Παραδείσι. Το έργο εξελίσσεται πλέον με ικανοποιητικό ρυθμό, μετά από μια προσωρινή παύση εργασιών και περιλαμβάνει:

Χωμάτινο φράγμα ύψους 68,00μ. από το φυσικό έδαφος, με στέψη πλάτους 10,00μ. μήκους 425,00μ. και υψόμετρο +210,00. Το προταθέν φράγμα είναι χωμάτινο αποτελούμενο από ζώνες, των οποίων τα υλικά θα εξευρεθούν εντός του ταμιευτήρα καθώς και σε περιοχές προς τα κατάντη του φράγματος.

Οι κύριες διαστάσεις του Φράγματος, όπως προέκυψαν από τις υδραυλικές μελέτες και τους στατικούς και εδαφομηχανικούς υπολογισμούς και τους λοιπούς υπολογισμούς ευσταθείας, έχουν ως εξής:

Υψόμετρο στέψεως +210,00
Μέγιστο ύψος από φυσικό έδαφος 68m
Πλάτος στέψεως 10m
Μέγιστο πλάτος βάσεως φράγματος 450m
Κλίση ανάντη πρανούς 1,0 κατ.:3,5 οριζ.
Κλίση κατάντη πρανούς 1,0 κατ.:3,0 οριζ.
Μήκος στέψεως 425m
Όγκος επιχώματος φράγματος 4.500.000m3
Ανώτατη στάθμη αποθηκεύσεως +203,30
Ανώτατη στάθμη πλημμύρας +207,50
Κατωτάτη στάθμη υδροληψίας +170,00
Επιφάνεια ταμιευτήρα στη στάθμη συγκράτησης νερού 1,27 km2
Επιφάνεια ταμιευτήρα στην ανώτατη στάθμη πλημμύρας 1,43km2

Ο ετήσιος όγκος του νερού του ταμιευτήρα αξιοποιείται ως ακολούθως:
1. 17,95 εκ. μ3 για αρδευτικούς σκοπούς
2. 6,0 εκ. μ3 για τεχνητό εμπλουτισμό
3. 2,37 εκ. μ3 για οικολογική παροχή
4. 2 – 2,5 εκ. μ3 για άλλες χρήσεις (ύδρευση γειτονικών περιοχών)

Σήμερα εκτελούνται οι κάτωθι εργασίες και υποέργα:
1) Πραγματοποιούνται εκσκαφές στο δεξιό αντέρεισμα για την κατασκευή του πυρήνα του φράγματος.
2) Κατασκευάζεται το πρανές του υπερχειλιστού ύψους 80,0 μ. από τον πυθμένα του.
3) Ενισχύεται το πρανές με προτεταμένα αγγύρια και οπλισμούς βάθους 7,0 μ. και διατομής Φ25. Συγχρόνως γίνεται επένδυση του πρανούς με εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα (Ganite).
4) Κατασκευάζονται τα σώματα στήριξης του φράγματος με αδρανή διαβαθμισμένα υλικά.
5) Είναι ήδη σε λειτουργία τα φίλτρα και τα κόσκινα για την παραγωγή των αδρανών.
6) Κατασκευάζεται ο εξωτερικός οχετός του έργου που θα μεταφέρει την περιοχή του Ασωπού, στην ήδη κατασκευασθείσα σήραγγα εκτροπής μήκους 250,0 μ. και διαμέτρου 9,0 μ. Ο αγωγός κατασκευάζεται από οπλισμένο Σκυρόδεμα διαμέτρου 9,0 μ.

Είναι το έργο του φράγματος του Ασωπού, έργο όχι μόνο αρδευτικό, υδρευτικό αλλά και τουριστικό. Η δε λίμνη, ανάντη του φράγματος, μήκους 6,0 περίπου χιλιομέτρων, θα είναι πόλος έλξεως των επισκεπτών επηρεάζοντας συγχρόνως και το μικροκλίμα της περιοχής. Η κατασκευή του φράγματος θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη της περιοχής, της Κορινθίας και της Πελοποννήσου γενικότερα.

Για την λειτουργία του φράγματος και των λοιπών έργων απαιτείται φορέας διαχείρισης ο οποίος θα καθορίζει του όρους αξιοποίησης του φράγματος και της περιοχής, της εκμετάλλευσης του υδάτινου δυναμικού και όλων των συναφών έργων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μελετάει την περιοχή ως μια ενότητα, για την πολλαπλή αξιοποίηση της, σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας αντίστοιχα έργα και δράσεις.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s